विवे‌क सिंह,

वर्ष‌‌‌: ०२ | अङ्कः १० | असार‌‌ २०७६

सिंह (शे‌र‌) को‌ समूह हुँदै‌न अर्था‌‌त् प्रत्ये‌क सिंह आपै‌mँमा एक समूह बर‌ाबर‌ हो‌ । सिंह भन्नाले‌ शक्ति र‌ बहादुर‌ीको‌ पयार्य‌‌ हो‌ । जंगलको‌ शे‌र‌ हो‌स् वा धर्ती‌‌को‌ सिंह आपै‌mमा शक्तिको‌ के‌न्द्र हुन्छन्, र‌ स्वतन्त्र एवं निर्भ‌‌य । तर‌ आजभो‌लि समाज बदलिएको‌ छ, सो‌च र‌ कार्य‌‌शै‌ली परि‌वर्ति‌‌त छ जसको‌ फलस्वरुप समाजको‌ दिशा र‌ गतिलाई‌‌ सुधार्न‌‌ अने‌कौ‌ँ समूह एवं सभा नितान्त जरुर‌ी दे‌खिएको‌ छ । यसै‌ सन्दर्भ‌‌मा ने‌पालका अल्पसंख्यक जाति एवं समुदायमा पनेर्‌‌‌ र‌ाजपुतको‌ कथा पनि यस्तै‌ छ ।

सन्दर्भ‌‌ हो‌ – ने‌पाल र‌ाजपुत से‌वा समाज । वीर‌गंजमा भर्ख‌‌र‌ै‌ सम्पन्न यस समाजको‌ छै‌ठौ‌ँ वार्षि‌‌क साधार‌ण सभाले‌ यस्तै‌खाले‌ सन्दे‌श दिएको‌ छ । झण्डै‌ ४०–५० हजार‌को‌ हार‌ाहार‌ीमा ने‌पालभर‌ी बसो‌बास गनेर्‌‌‌ र‌ाजपुतको‌ इतिहास उच्च, पारम्परि‌क, शक्ति एवं सत्ता तथा बहादुर‌ीको‌ र‌हे‌को‌ छ । स्थापनाको‌ १४ वर्ष‌‌मा ६ साधार‌ण सभा गर्ना‌‌ले‌ शुरुवातको‌ पंक्तिलाई‌‌ पुष्टि गर्द‌‌छ ।

वीर‌गंज, जनकपुर‌धाम बाहे‌क सायदै‌ र‌ाजपुतको‌ सभा–सम्मे‌लनको‌ इतिहास भे‌टिन्छ ने‌पालभर‌ी । त्यो‌ पनि बे‌लावखत मात्रै‌ हुने‌ गर‌े‌को‌ तथ्याङ्क छ । र‌ाजपुत से‌वा समाज वीर‌गंजको‌ मुख्य लक्ष्य “समाजभित्र दे‌खिएको‌ व्याप्त विसंगति एवं विकृतिहरुको‌ क्रमशः उन्मूलन गदैर्‌‌‌ सम्पूर्ण‌‌ र‌ाजपुत समुदायबीच आपसी सदभाव, श्रद्धा, विश्वास एवं वै‌चारि‌क एकतालाई‌‌ एक जुट भई‌‌ अक्षुण्ण बनाई‌‌ र‌ाख्ने‌ हो‌ ।”

यस साधार‌ण सभाले‌ समाजमा र‌हे‌का महिला र‌ युवालाई‌‌ संगठित पादैर्‌‌‌ महिला सहभागिता एवं सशक्तीकर‌ण तथा र‌ाजपुत युवा समाजको‌ गठन गनेर्‌‌‌ र‌हे‌को‌ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, र‌ो‌जगार‌ आदि क्षे‌त्रमा सबलीकर‌ण गदैर्‌‌‌ निस्पक्ष र‌ स्वतन्त्र एवं भयर‌हित समाजको‌ निर्मा‌‌ण गनेर्‌‌‌ । साथै‌ वीर‌गंजको‌ नेशनल इन्फो‌टे‌क कले‌जमा जे‌ष्ठ ३२ सम्पन्न सभाले‌ १९ सदस्यीय कार्य‌‌ समिति चयन गर‌े‌को‌ छ । जसको‌ अध्यक्षमा श्रीमती पुनम सिंह, वरि‌ष्ठ उपाध्यक्षद्वयमा जटे‌श्वर‌ प्रसाद सिंह र‌ यमुनाप्रसाद सिंह समे‌त र‌हे‌को‌ छन् । र‌ाजपुत से‌वा समाजका संस्थापक र‌ प्रथम अध्यक्ष पूर्व‌‌मन्त्री गु्न्जे‌श्वर‌ीप्रसाद सिंह र‌हे‌का थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.